14 sierpnia biuro jest nieczynne.

Absolutorium dla zarządcy - czym jest i kiedy się go udziela?

W kontekście absolutorium zarządcą nazywana jest osoba fizyczna lub prawna, której na mocy aktu notarialnego powierzono obowiązek zarządu nad nieruchomością wspólną, do której zaliczana jest konkretna wspólnota mieszkaniowa. Zarządca jest więc osobą podejmującą decyzje związane z daną nieruchomością, a także wdrażającą w życie działania ją obejmujące.

Formą oceny pracy zarządcy jest absolutorium. Jest ono udzielane na zasadzie głosowania, w którym udział biorą członkowie danej wspólnoty. Jeżeli nie zgłaszają oni żadnych zastrzeżeń co do sposobu zarządzania daną nieruchomością, zarządcy zostaje udzielone absolutorium będące jednocześnie wyrażeniem uznania i akceptacji podejmowanych przez niego działań.

Kiedy udzielane zostaje absolutorium dla zarządcy?

Absolutorium dla zarządcy jest udzielane pod koniec roku kalendarzowego i dotyczy przedsięwzięć podjętych jedynie na przestrzeni danego roku. Jest więc to rodzaj oceny całorocznej będącej odzwierciedleniem ogólnej opinii członków wspólnoty, którzy w przypadku braku akceptacji co do sposobu zarządzania nieruchomością, mogą zdecydować się na nieudzielenie absolutorium. Pozytywna ocena oznacza poparcie działań ocenianego zarządcy oraz wydanie przyzwolenia na podejmowanie przez niego dalszych kroków mających na celu dobro wspólne.

Dezaprobata odnosząca się do podejmowanych przedsięwzięć stanowi niejako ostrzeżenie przed możliwością wyciągnięcia wobec zarządcy konsekwencji, które są bezpośrednią odpowiedzią na jego nieprawidłowe zarządzanie nieruchomością, znacznie odbiegające od interesu ogólnego.

Konsekwencje nieudzielenia absolutorium

W praktyce nieudzielenie absolutorium zarządcy oznacza, że członkowie wspólnoty uznają jego decyzje za krzywdzące, a efekt prowadzonych jego działań odbiegający od określonego celu. Osoba taka jest więc negatywnie oceniania, ale nie jest to jednoznaczne z jej odwołaniem. Zarządca może potraktować nieudzielenie absolutorium jako ostrzeżenie, będące wyrażeniem dezaprobaty jego postępowania i skłaniające do podjęcia działaniach naprawczych. W przypadku, gdy wszystkie jego przedsięwzięcia lub ich znaczna większość zostaną ocenione negatywnie, osoba ta może zostać odwołana.