Co powinno zawierać sprawozdanie finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej?

Zarządzanie nieruchomościami, zwłaszcza większymi wspólnotami mieszkaniowymi, wymaga jasnego i przejrzystego wykazania wszelkich przychodów i wydatków. Sprawozdanie finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej to niezbędny element tego procesu. W niniejszym artykule omówimy, jakie elementy powinno zawierać sprawozdanie finansowe, czym jest oraz kiedy i kto je sporządza.

 

Jakie są podstawowe elementy sprawozdania finansowego?

Sprawozdanie finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej to dokument, który przedstawia sytuację finansową wspólnoty na koniec roku obrotowego. Składa się z kilku podstawowych elementów. Po pierwsze, sporządzony bilans pokazuje wartość majątku wspólnoty oraz jej zobowiązań. Po drugie, rachunek wyników przedstawia przychody i koszty wspólnoty za dany rok obrotowy. Po trzecie, informacje dodatkowe, takie jak objaśnienia do poszczególnych pozycji czy zmiany w funduszach remontowych, uzupełniają dane zawarte w bilansie i rachunku wyników. Na czym polega sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wchodzących w zakres księgowości Wspólnot Mieszkaniowych, która prowadzona jest przez Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów z Bydgoszczy?

Kto i kiedy sporządza sprawozdanie finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej?

Sprawozdanie finansowe jest sporządzane przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej, który jest odpowiedzialny za prowadzenie spraw finansowych wspólnoty. Zgodnie z ustawą o własności lokali, sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone i zatwierdzone przez zarząd najpóźniej na dzień 31 marca następnego roku obrotowego. Następnie, sprawozdanie musi zostać przedłożone zgromadzeniu wspólników do akceptacji w ciągu kolejnych trzech miesięcy, czyli do końca czerwca. W niektórych przypadkach – głównie gdy wspólnota mieszkaniowa przekracza określony próg liczby mieszkańców – sprawozdanie finansowe musi zostać poddane badaniu przez biegłego rewidenta. Jego zadaniem jest sprawdzenie, czy sprawozdanie spełnia wszystkie wymogi prawne oraz, czy pozycje finansowe są poprawnie wykazane. Po przeprowadzeniu badania, biegły rewident przedstawia swoją opinię w formie pisemnego sprawozdania.